Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

 

 http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/subs.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

 

На головну / Центр надання адміністративних послуг / Нормативна база

Положення про ЦНАП


ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Збаразької районної державної адміністрації 

 

1. Загальні положення

1. Положення про Центр надання адміністративних послуг Збаразької районної державної адміністрації (далі – Положення) розроблено відповідно до законів України від 06 вересня 2012 року № 5203-V “Про адміністративні послуги’’, від 06.09.2005 № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності’’, та постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг’’ від 26 вересня 2012 р. № 887  “Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації’’.

2. Центр надання адміністративних послуг (далі – Центр) Збаразької районної державної адміністрації, утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу як самостійний структурний підрозділ, на правах відділу, і забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

3. Центр підпорядкований голові Збаразької районної державної  адміністрації. Його роботу координує один із заступників.

4.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, прийнятими у межах їх повноважень, а також цим Положенням.

5. Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у законах України “Про адміністративні послуги’’, “ Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності’’, постанові Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 “Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг’’.

                    

 

 

 

 

 

2. Мета створення та функції Центру

надання адміністративних послуг

1. Метою створення та функціонування Центру є забезпечення зручності та оперативності отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень.

2. Для реалізації зазначеної мети Центр здійснює такі функції:

          1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку подання документів необхідних для надання адміністративних послуг;

          2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг;

           3) реєстрація та подання документів (їхніх копій) на опрацювання відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

           4) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

           5) забезпечення взаємодії між адміністративними органами-учасниками Центру щодо надання адміністративних послуг;

          6) здійснення контролю за дотриманням строків надання адміністративних послуг;

          7) здійснення постійного контролю за якістю надання адміністративних послуг, у тому числі шляхом проведення періодичних опитувань (анкетувань);

           8) напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб’єктами звернень та адміністративними органами;

           9) спрощення та оптимізація системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

          10)  реалізація державної політики з питань надання адміністративних послуг та дозвільної системи у сфері господарської діяльності на території району;

11) організація надання адміністративних послуг, в  тому числі видачі дозвільних документів у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

           12) забезпечення взаємодії регіональних, місцевих дозвільних органів та документообігу.

            3. Центр відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) організовує надання та надає адміністративні послуги;

4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі надання адміністративних послуг та видачі дозвільних документів у межах району  та вживає заходів до усунення недоліків;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

7) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

13) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради відповідно до галузевих повноважень;

14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

17) розглядає в установленому законодавством  порядку звернення громадян;

18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

20) постійно інформує населення про стан  здійснення визначених законом повноважень;

21) контролює органи місцевого самоврядування  та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом  повноважень органів виконавчої влади відповідно до своїх галузевих повноважень;

22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування  з питань, що належать до його компетенції;

23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) здійснює інші передбачені законом повноваження.

           4. Через Центр надаються адміністративні послуги згідно з переліком, який затверджується головою райдержадміністрації.

 

3. Загальні принципи роботи та співпраці
учасників Центру

1. Загальні принципи роботи учасників Центру:

1) доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

2) дотримання стандартів надання послуг;

3) відповідність розміру плати за послуги економічно обґрунтованим витратам, пов'язаним з їх наданням;

4)  відкритість та прозорість;

5) зрозумілість процедур;     

6) оперативність у вирішенні питань;

7) забезпечення доступу суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

2. Принципи співпраці учасників Центру:

1) суворе дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють порядок надання адміністративних послуг;

2) встановлення єдиних вимог до порядку видачі документів дозвільного характеру та надання інших адміністративних послуг;

3) забезпечення рівності прав суб'єктів звернень;

4) дотримання принципу організаційної єдності;

5) інформування всіх учасників Центру про зміни, які відбулися в законодавчих та інших нормативно-правових актах щодо процедур надання адміністративних послуг;

6) оперативне реагування та усунення виявлених недоліків, які можуть стати причиною порушення термінів надання адміністративних послуг та погіршувати якість обслуговування відвідувачів;

7) сприяння налагодженню прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників Центру, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

8) сприяння формуванню позитивної думки суб'єктів господарської діяльності та громадськості щодо системи надання адміністративних послуг за принципом "єдиного вікна".

 

4. Склад учасників Центру та їх завдання

1. Складовою частиною Центру надання адміністративних послуг Збаразької райдержадміністрації є Дозвільний Центр, в якому державний адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації. Діяльність державного адміністратора (адміністраторів) і його взаємодія з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання щодо видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру регламентується окремим положенням, що затверджується головою райдержадміністрації.

2. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора (державного адміністратора) — посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг, видачу дозвільних документів.

Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 Кількість адміністраторів визначається у відповідності до штатного розпису. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

3. Основними завданнями адміністратора є:

         1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

         2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

         3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

         4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

         5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

         6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

4. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов'язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати начальника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок із них, витягів із реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

5. Документообіг у Центрі здійснюється на паперових носіях та в електронній формі відповідно до встановленого законодавством порядку.

6. Представники адміністративних органів, які приймають участь у роботі Центру, за встановленим графіком:

1) надають фахові консультації щодо конкретних адміністративних послуг;

2) надають допомогу суб’єктам звернень у заповненні необхідного пакету документів;

3) приймають за описом прийому-передачі в приміщенні Центру пакети документів від державних адміністраторів (адміністраторів) з метою забезпечення подальшого розгляду заяв суб’єктів звернень на отримання адміністративних послуг;

4) забезпечують Центр необхідними формами бланків та заяв в залежності від компетенції відповідного адміністративного органу, що вимагаються для формування повного пакету документів з метою отримання конкретної адміністративної послуги.

7. Кількість представників місцевих (територіальних) органів  виконавчої влади, державних та комунальних підприємств та установ, задіяних у роботі Центру, визначається розпорядчими актами відповідних адміністративних органів із урахуванням затвердженого переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр (далі – Перелік), та графіком їх роботи.

8. Графік роботи представників адміністративних органів у Центрі та зміни до нього затверджується начальником Центру за погодженням з  головою райдержадміністрації.

 

5. Організаційне забезпечення роботи Центру

1. Адміністративні органи залучаються до роботи Центру шляхом направлення своїх працівників на виділені їм робочі місця в Центрі для консультування, допомоги в оформлені необхідних документів та прийому (передачі) пакетів документів від адміністраторів Центру.

2.  Керівники адміністративних органів зобов'язані забезпечити участь у роботі Центру своїх представників для забезпечення повного і всебічного консультування з питань, які віднесені до компетенції відповідного адміністративного органу.

         3. Центр очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з обласною державною адміністрацією в установленому законодавством порядку. За рішенням голови райдержадміністрації начальник Центру може виконувати функції адміністратора та державного адміністратора у встановленому законодавством порядку.

4. Начальник Центру:

1) здійснює керівництво Центром, організовує його діяльність, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, несе персональну відповідальність за результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Центр;

 3) затверджує посадові інструкції працівників Центру та розподіляє обов'язки між ними;

         4) планує роботу Центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

         5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Центру ;

         6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на Центр завдань та затверджених планів роботи;

         7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;

         8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Центру, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

         11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі юстиції;

         12) подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Центру;

         14) здійснює добір кадрів;

         15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;

         16) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, законодавством про адміністративні послуги, дозвільну систему у сфері господарської діяльності, державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  державних службовців Центру  (адміністраторів, державних адміністраторів, державних реєстраторів), присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Центру, які не є державними службовцями, застосовує до них заходи заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи;

18) координує діяльність адміністраторів (державних адміністраторів), контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

19) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

20) вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

21) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

22) може здійснювати функції адміністратора та державного адміністратора;

23) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  Центру;

24) забезпечує дотримання працівниками Центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

25) здійснює інші повноваження, визначені законом.

      5. Накази начальника Центру, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації.

 

6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру

1. Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів державного та місцевого  бюджетів, грандів українських організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Центру визначає  голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

3. Штатний розпис та кошторис Центру затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника Центру відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

4. Методичне забезпечення діяльності учасників Центру в частині реалізації дозвільних процедур здійснюють відповідні уповноважені органи, визначені діючим законодавством.

5. Центр готує самостійно або з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.


 

 

7. Центр є юридичною особою публічного права

1. Центр має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

2. Місце знаходження Центру надання адміністративних послуг
Збаразької районної державної адміністрації: майдан І. Франка 1, м. Збараж, Тернопільська область, Україна, 47302
 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

Фандрайзинг в районі

  

 

Актуальна тема

Щодо будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на території Базаринської сільської ради

 

Детальний план території для індивідуального  садівництва  учасникам АТО  на території  Збаразької  міської ради

 

Проект районної програми розвитку фізичної культури та спорту в сільській місцевості

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання

при районній державній адміністрації

 


Семінар на тему: "Тендери в Україні. Публічні електронні закупівлі. Система електронних закупівель PROZORRO. Законодавчі та технічні аспекти функціонування. Як не допустити помилок та позбутися ризиків."

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

щодо надання пільг окремим категоріям громадян на 2017-2019 роки

 

РАЙОННА  ПРОГРАМА

впровадження Української Хартії  вільної людини в навчальних закладах

Збаразькогорайону  на 2017-2020 роки

 

Програма інформатизації

Збаразькогорайону

на 2018 - 2020 роки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

 забезпечення виконання Збаразькою районною

 державною адміністрацією повноважень, делегованих

Збаразькоюрайонною радою на 2018-2020 роки

 

Районна цільова програма

   підтримки військовослужбовців, зарахованих для  проходження служби в Збройних Силах України за контрактом на 2018 рік

 

 ПРОГРАМА

сприяння оборонній,мобілізаційній готовності та відбору громадян району на військову службу за контрактом і  призову на строкову військову службу у Збаразькому районі на 2018 – 2020 роки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

захисту населення і території Збаразького району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку

Збаразькогорайону на 2018 рік

 

 

Перелік сільськогосподарських  підприємств, які здійснюють оперативну звітність у Збаразькому районі

 

Програма розвитку лісового господарства району на 2017-2021 роки

 

Програма розвитку виробництва картоплі та овочів в районі у 2012 – 2020 роках

 

Програма збільшення площ  посадки  та нарощування обсягів виробництва плодів та ягід в Збаразькому районі в 2011- 2025 роках

 

Програма проведення заходів, направлених на запобігання та ліквідацію африканської чуми свиней у Збаразькому районі на 2018-2022 роки

 

Програма зайнятості населення Збаразького району на період до 2020 року

 

Програма сприяння оборонній, мобілізаційній готовності та відбору громадян району на військову службу за контрактом і  призову на строкову військову службу у Збаразькому районі на 2018 – 2020 роки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗБАРАЗЬКОМУ  РАЙОНІ НА 2019-2020 РОКИ

 

РАЙОННА ПРОГРАМА  підтримки сталого функціонування та модернізації  первинної медико-санітарної допомоги у Збаразькому районі на 2018-2019 роки