Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг

ПОЛОЖЕННЯ про центр надання адміністративних послуг


 

                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                              розпорядження голови  районної державної адміністрації

                                                                                                                                21.12.2016 р. № 473-од

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центр надання адміністративних послуг

Гусятинськоїрайонної державної адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг Гусятинської районної державної адміністрації (далі - центр)  є структурним підрозділом  районної державної адміністрації і утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

3.Центрутворюється без надання статусу юридичної особи публічного права.

4. Центр безпосередньо підпорядковується голові районної державної адміністрації.

5. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Центр на основі узгоджених рішень може забезпечувати також надання адміністративних послуг облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.

7. У центрі за рішенням голови районної державної адміністрації також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

8. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється районною  державною адміністрацією на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта

звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

9. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням голови районної державної адміністрації у центрі можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема,  можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг.

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

14. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3)інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

15.Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

16. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

 1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

        6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

        8) подає на затвердження голові районної державної адміністрації

положення про центр;

        9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

       10) планує роботу центру, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

        11) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи центру;

       12)звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на центр завдань та затверджених планів роботи;

      13)може входити до складу колегії районної державної адміністрації;

      14)вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції центру, та розробляє проекти відповідних рішень;

      15)може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

      16) представляє інтереси центру у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

      17)здійснює добір кадрів;

      18)організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців центру;

      19)проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень центру;

      20)забезпечує дотримання працівниками центру правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

      21) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та     положенням про центр;

      22) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програми соціально-  економічного та культурного розвитку району;

     23)  вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

     24) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

     25) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

     26) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

      27) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

      28) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

      29) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

     30) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

     31) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

     32) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

     33) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

    34) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

     35) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

36) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр і становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг.

20.Центр  має круглу негербову печатку із своїм найменуванням.

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                     О.Й.СЕМЕНЯК

 

 

Керівник центру надання

адміністративних послуг

районної державної адміністрації                                       Н.В.ГАЙДАШ

 

 

                                                  

 

                                                      
 

Інформаційні послуги